Sosyal Bilimler Atölyeleri

Kapital’i Okuma Atölyesi – Online

Atölye, katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. Cildini okumalarına rehberlik etmek için tasarlanmıştır. Altı oturum sürecek olan atölyenin her bir oturumunda Kapital’in bir kısmı ele alınacak, bu kısımdaki kavramlar açımlanarak tartışılacaktır. Kapital, pek çok bağlamda okunabilecek, kapsamı çok geniş bir eserdir ve atölyenin amacı, metnin spesifik bir okumasının sunumunun yapılması değil, olabildiğince serbest tartışmalarla katılımcıların metne dair kendi okumalarını oluşturmalarını kolaylaştırmaktır.

Atölye, Kapital’i okumak yerine sunumlar sayesinde hakkında fikir sahibi olmaya yönelik değildir. Katılımcılardan, programa devam sağlamalarının yanı sıra, her oturumun okumalarını düzenli yapmaları beklenmektedir ve bu, takip edilecektir. Atölye sistematiği şöyle işleyecektir: Birinci oturumdan itibaren her oturumda, önce o oturuma kadar okunan kısım tartışma soruları çerçevesinde tartışılacak, sonrasında bir sonraki oturuma kadar okunacak kısım hakkında bir çerçeve sunuş yapılacaktır. Bu bağlamda da atölye okumalarını vakitli yapmak önemlidir.

Katılımcıların, metne başlamadan önce, eseri hangi bağlamda okuyacaklarına dair bir ön düşünme/inceleme sürecinden geçmeleri, metne dair bir takım önyargılar geliştirmeleri, metnin okunmasını zorlaştırmayacak, aksine kolaylaştıracaktır. Kapital, Marksizmin temel metnidir ve Marksizm, Marx’ın kendi tabiriyle devrimin bilimidir. Dolayısıyla son tahlilde eyleme kılavuzluk etme niyetiyle kaleme alınmış ve bu niyet her satırına sinmiş bir metin söz konusudur ve bu metnin statik bir biçimde, yalnızca “anlamak için” okunması hayli güçtür.

Atölye yürütücüsü, eserin Alaattin Bilgi tarafından tercüme edilmiş ve Sol Yayınları tarafından yapılmış 7. Baskısını kullanacaktır. Katılımcılar arzu ettikleri baskıyı kullanmakta serbesttir, ancak başka çevirilerde kavram seti ortak olmayacağı için kimi sıkıntılar yaşanabilir.

Atölye programı aşağıdaki gibidir.

  1. Oturum

Ön okuma: Ekonomi Politiği Eleştirisine Katkı’nın Önsözü. Kapital Cilt 1 – Almanca Birinci Baskıya Önsöz, Almanca İkinci Baskıya Sonsöz

Çerçeve Sunuş ve Tartışma: Marx’ın ve Kapital’in yöntemi

Çerçeve Sunuş: Meta ve Para

  1. Oturum

Ön Okuma: Kapital Cilt 1 – Birinci Kısım (Böl 1-3)

Tartışma: Meta ve Para

Çerçeve Sunuş: Artı-değer, sömürü ve sermaye birikimi

  1. Oturum

Ön Okuma: Kapital Cilt 1 – İkinci ve Üçüncü Kısım (Böl 4-11)

Tartışma: Artı-değer, sömürü ve sermaye birikimi

Çerçeve Sunuş: Ücret, işsizlik ve yoksullaşma

  1. Oturum

Ön Okuma: Kapital Cilt 1 – Dört, Beş ve Altıncı Kısım (Böl 12-22)

Tartışma: Ücret, işsizlik ve yoksullaşma

Çerçeve Sunuş: Sermaye birikimi ve çelişkileri, bunalım dinamikleri

  1. Oturum

Ön Okuma: Kapital Cilt 1 – Yedinci Kısım (Böl 23-25)

Tartışma: Sermaye birikimi ve çelişkileri, bunalım dinamikleri

Çerçeve Sunuş: İlkel birikim ve tarım-sanayi yabancılaşması

  1. Oturum

Ön Okuma: Kapital Cilt 1 – Sekizinci Kısım (Böl 26-33)

Tartışma: İlkel birikim ve tarım-sanayi yabancılaşması

Tartışma: Kapital’in güncelliği

 

Atölye Yürütücüsü: Nevzat Evrim Önal

Atölye Başlangıç Tarihi: 2 Mart 2021

Atölye Günleri: İki haftada bir Salı 19.30 – 22.00

Atölye Süresi: 6 Oturum

 

 


 

Anılardan Tarihe: Cumhuriyet Türkiye’sinde Hafıza, Mekan ve Siyaset – Online

Bu atölye çalışmasında Cumhuriyet Türkiye’sini, dönem ve sorunları, öne çıkan temaları ve modaları ile geç Osmanlı döneminden başlayarak anılar yardımıyla ele almayı amaçlıyoruz. Geç Osmanlı dönemi derken 1908 ve sonrasını esas almak, büyük savaş ve cumhuriyetin kuruluşunu, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan ve anıları yayınlanmış aydınlar, sanatçı ve siyasetçiler, gazeteciler gözünden izlemek, onların kişisel, grup ve aile deneyimleri ile Cumhuriyet Türkiye’sinin dönemleri, çelişkileri ve dinamiklerini izlemeyi hedefliyoruz. Bunu en iyi yapabileceğimiz araç, kişilerin yaşam öyküsü anlatıları ve anılarıdır. Aile öykülerinden başlayarak anılarını nasıl ele aldıkları, dönemleri ve deneyimlerini nasıl değerlendirdikleri tarih ve siyaset açısından kıymeti bilinmeyen bir önem ve değer taşıyor.

Ele alacağımız anılar pek çok başka anı arasından seçildi. Anıları bir tarihsel belge olarak kullanmak elbette çeşitli sorunlar taşıyor. Bilimsel tarih çalışmaları ile hafıza, anılar ve anlatılar arasında farklılıklar, kırılmalar, tercihler var. Çalışmamızın amaçları arasında tarih yazımı ile bu türden kişisel anlatıların, hayat öyküleri ve anıların niteliği üzerine düşünmek ve çalışmak da yer alıyor. Tüm eksiklikleri, görüş ve deneyim farklılıkları ve yazılış amaçlarına bağlı olarak kırılmış merceklerden bakış açılarına karşın bu anıların ülkemizin yakın tarihine ışık tutacak nitelikte ve canlılıkta olduklarını düşünüyoruz. Tarihi bir de yaşayanların gözünden düşünmek ve tartışmakta yarar var.

Atölye Yürütücüsü: E.Zeynep Suda

Atölye Başlangıç Tarihi: 18 Nisan 2021

Atölye Günleri: Her Pazar 15:00 – 17:00

Atölye Süresi: 6 hafta

 

 


Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Atölyesi – Online

Sanat tarihçisi (Dr.)/sanat eleştirmeni ve bağımsız küratör Fırat Arapoğlu yürütücülüğündeki atölye; 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının dönemlerini, değişen estetik ve sanat dünyasının evrimini mercek altına alıyor. Program bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Modernist ve avangard akımları, çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla çatışma alanlarını ele alıyor. Böylece katılımcılar bugünün sanatını kavramada temel noktaları elde edebileceklerdir.

1.Oturum: Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi Sonrası Sanat, Fotoğrafın İcadı ve Modernizm & Empresyonizm ve Post Empresyonizm

Endüstri devrimi sonrası 19. Yüzyıl Avrupa’sında devrimin topluma ve sanata etkileri sonrasında, görme rejinin değişimi ve “fotoğraf” makinesinin icadı ve yaygınlaşması sonrasındaki süreç ele alınacaktır. Fotoğrafın etkileri ve Modern Sanatın yeni görme biçimleri önerisi ile koşut olarak, mimari ve heykelden örnekler sunulacaktır.

19. yüzyıl ortasında Barbizon Okulu’nun ilk doğada resim yapan sanatçılar olması, Empresyonizm ve ardından Van Gogh, Gaugin gibi Post-Empresyonist ressamlar irdelenecek ve 20. Yüzyıl ilk çeyreğine kronoloji getirilecektir.

2.Oturum: Ekspresyonizm, Fovizm ve Kübizm & Avangard Sanat Akımları

Dresden’de ortaya çıkan ve Ernst Kirschner öncülüğünde yayılan Ekspresyonizm, Die Brücke (Köprü) ve Der Blaue Reiter (Mavi Süvari) yönelimleriyle birlikte ilkinde endüstrileşmenin zararlı etkilerine odaklanarak, figüratif bir ifadeye yönelmiş, ikincisinde ise soyut resmin ortaya çıkışına öncülük etmiştir. Kısa süreli bir akım olarak Fovizm ise Post-Empresyonizmden etkilenerek, Henri Matisse gibi isimlerle ifadeci ve renkçi bir tutumu benimsemiştir. Bu seminerin ilk kısmı renk ve ifadede devrim yaratan 20. Yüzyıl ilk çeyreğinin Modern Sanat Akımları’na odaklanmaktadır.

20. yüzyılın ilk yarısında Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm akımlarının “devrimci sanat” düşüncesinden hareketle sistemleşmelerine ve Marcel Duchamp’ın varlığı ve etkileriyle avangard sanat akımları ve düşüncesinin doğuşuna tanıklık edilmektedir. 1960’ları öncülleyen bu dönemde sanat, sanat nesnesi ve sanatçı tanımları değişmeye başlamıştır. Seminerin bu kısmı, Avangard Sanat Akımları’na odaklanmaktadır.  

3.Oturum: Bauhaus& Soyut Dışavurumculuk & 1945 Sonrası Sanat… Sanatın anlam dönüşümü; Fluxus ve Performans sanatı & Modernizm vs Post-Modernizm; 1970’lerde Sanat olgusu

Bauhaus’un kuruluş ilkeleri ve amaçları ele alınacak, buna koşut olarak Konstruktivizm akımı,  De Stijl grubu irdelenecektir. 1945 Sonrası Sanat kısmında, avangard ve Kitsch tartışması ve Greenberg estetiği üzerinden, II. Dünya Savaşı Sonrası Paris merkezli sanatsal üretimin New York’a kayışı ve Paris’te Lirik Soyut’la New York’ta Soyut Dışavurumculuk seminer konusu olacaktır.

Fluxus eğer bir sanat akımı değilse, o zaman 20.yüzyılın en büyük şakasıdır. Litvanya kökenli ABD’li sanatçı George Maciunas’ın girişimiyle 1960’ların başında ortaya çıkan Fluxus’ın 1980’lerde başlayarak 1990’larda patlayacak bir biçimde tekrar keşfedildiği görülmektedir. Öyle ki bugün Fluxus adının geçmediği bir sanat dergisi görebilmek de olası değil. Bu dersin ilk kısmında Fluxus’ın düşünsel öncülleri olarak Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Marcel Duchamp ve John Cage’in etkileri sunulacak ve bunun ardından Fluxus performansları ve nesne-merkezli üretimleri farklı kriterler üzerinden değerlendirilecek.

Modernizm-Post-modernizm’in kırılma anını ve prematüre dönemini işaret eden 1960’lar ve 1970’lerde ortaya çıkan yeni ifade yolları ve kuram ve eleştiriler post-modern kırılmanın dünyada sanattaki ifadelerinin tespiti ve değerlendirilmesi açısından yararlı olacak. Bu bağlamda enstalasyon, video sanatı gibi yeni ifade yolları ve küreselleşmeye başlayan sanat olgusu bu atölye kapsamında irdelenecektir.

4.Oturum: Çağdaş/Güncel Sanat

Küreselleşen sanat olgusu içerisinde sanatçılar ve sanat grupları üzerinden hareketle, küratörler, bienaller, galeri sistemi, sanat fuarları, sanat piyasası, sanat kanonları incelenerek, günümüze dair çıkarsamalarda bulunulacaktır.

 

Atölye Yürütücüsü: Fırat Arapoğlu

Atölye Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2020

Atölye Günleri: Her Çarşamba 19.00 – 21.00

Atölye Süresi: 4 hafta

 

 

 

 


  SOSYAL BİLİMLER ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

  • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY

Bir Öneri

blank

Çocuk Atölyeleri

Çocuklar İçin Sanat Tarihi: Roma Sanatı Sanat tarihinin dönemlerinin kronolojik sıra ile anlatılacağı atölye çalışmasında …

X
X
X
X